CALENDARUL

înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024

 

Pregătirea înscrierii în învăţământul primar

30 martie 2023

Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului „Şcoala după şcoală", fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare

3 aprilie 2023

Postarea pe site-ul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAEICMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv şi care:

•  nu au frecventat grădiniţa;

•  s-au întors din străinătate

Afişarea programului de evaluare a copiilor la avizierul şi pe site-ul CJRAE/CMBRAE

Postarea pe site-ul inspectoratelor şcolare, respectiv al unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădiniţa şi care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv

4 aprilie 2023

Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali - sindicate, consiliul reprezentativ al părinţilor -  după verificarea existenţei unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului scalar, şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ Anunţarea, prin afişare la sediul unită i de învăţământ/pe site-ul acesteia, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare şi a procedurii privind constituirea formaţiunilor de elevi

5 aprilie-

26 aprilie 2023

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădiniţa:

•  înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

•  eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate:

•  înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.445/2022;

•  planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

•  desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;

•  eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

•  soluţionarea de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti) a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea înscrierii în învăţământul primar.

27 aprilie 2023

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unităţile de învăţământ preşcolar sau CJRAE/CMBRAE către comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti.

2 mai

Reconfigurarea, acolo unde se impune, de către inspectoratele şcolare, a circumscripţiilor şcolare, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situaţia în care capacitatea unei unităţi de învăţământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripţia şcolară stabilită în anul şcolar anterior, precum si în alte situaţii justificate, cum ar fi eliminarea segregării şcolare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidenţă

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar

3mai- 18mai 2023

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe propria răspundere si a documentelor necesare în copie simplă

Validarea fişelor de înscriere generate de aplicaţia informatică

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar

19 mai-

22 mai 2023

Procesarea de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie

NOTĂ:

Inspectoratele şcolare pot decide extinderea activităţii didactice în situaţia unităţilor de învăţământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unităţi de învăţământ care au spaţii disponibile.

23 mai-

29 mai 2023

Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitătile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază

Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază

30 mai 2023

Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie

31 mai 2023

Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar

5 iunie 2023

Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar

Informarea Ministerului Educaţiei de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalităţi de comunicare şi transfer de documente online, după caz.

6 iunie-

12 iunie 2023

Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor

13 iunie-

14 iunie 2023

Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile

Completarea în aplicaţia informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii înscrişi în această etapă

15 iunie 2023

Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare

1 septembrie-

8 septembrie 2023

Centralizarea  şi  soluţionarea  de  către  inspectoratul  şcolar  a  cererilor  părinţilor/tutorilor  legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului

Pin It