ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021 

CARE SUNT PRINCIPALELE  MĂSURI PRIVIND ACCESUL ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT?

 • Organizarea accesului în unitatea de învăţământ se face prin stabilirea circuitelor funcţionale prin demarcare cu benzi vizibile, care să asigure „trasee prestabilite" de intrare, de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe corespunzătoare între persoane; 
 • Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către
  persoane desemnate de către conducerea unităţii de învăţământ/comisia de examen;
 • intrarea se poate face prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de candidaţi. În cazul în care această separare nu este posibilă, este necesară respectarea distanţării fizice de minimum 1 m între persoanele care intră în centrul de examen. Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii candidaţilor pentru a limita punctele de contact; 
 • Vor fi evitate staţionarea în faţa unităţii de învăţământ şi formarea de grupuri mari de candidaţi în
  curtea şcolii;
 • La intrare, după dezinfectarea mâinilor şi primirea unei măşti, candidaţii vor fi îndrumaţi direct în sălile de examen.

CUM SE ASIGURĂ  CONDIȚIILE  DE SIGURANȚĂ EPIDEMIOLOGICĂ  ?

 • În centrele de examen vor exista echipamente şi materiale de protecţie;
 • lntrările/ieșirile şi sensul de deplasare pe coridoare vor fi semnalizate corespunzator. Punctele de acces/iesire şi culoarele vor fi dezinfectate în mod regulat;
 • În sălile de clasă în care se desfăşoară probele, locurile se stabilesc astfel încât sa existe între candidaţi o distanţă de 1 metru unul faţă de celălalt, pe rânduri şi între rânduri;
 •  În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maximă posibilă;
 • Fiecare persoană care intră în şcoală va primi câte o mască la sosire şi, dacă solicită, şi la plecare; @ Sălile de clasă vor avea dezinfectanţi pentru mâini;
 • În incinta centrului de examen se va purta obligatoriu masca de protecţie; 
 • Colectarea măştilor purtate se va face în locuri special amenajate şi semnalizate;
 • Este interzis schimbul de obiecte personale;
 • Centrele de examen vor beneficia de asistentă medicală.

CÂND ÎNCEPE ȘI CÂT DUREAZĂ EXAMENUL ?

 • Accesul candidaţilor în săli este permis începând de la ora 8:00 până la ora 8:30;
 • Examenul va începe la ora 9.00;
 • Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute şi se calculează după completarea casetei de identificare;
 • Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidaţii pentru care s-a aprobat ceastă solicitare de către Comisia Judeţeană de Organizare a Evaluării Naţionale, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP / 12.03.2021 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare. 

CARE   SUNT PAȘII CE TREBUIE URMAȚI  ODATA AFLAȚI ÎN SALA DE EXAMEN? 

 • Candidaţii vor fi dirijaţi de către asistenţi, direct către locul destinat, în sala de examen, unde vor fi aşezaţi câte unul în bancă, alfabetic;
 • În intervalul 8:30 - 9:00, candidaţii vor fi legitimaţi şi li se va explica modul de desfăşurare a probei;
 • Începând cu ora 9:00, candidaţii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciornă;
 • Candidaţii vor completa caseta de identificare (în maximum 15 de minute), iar asistenţii vor verifica datele înscrise de candidaţi şi vor secretiza caseta;
 • La probele scrise ale Evaluării Naţionale - 2021, candidaţii primesc subiectele sub formă de broşură, putând să solicite şi pagini suplimentare, dacă este cazul. Broşura se predă la finalul probei şi, întrucât conţine subiectele şi rezolvarea acestora, nu rămâne în posesia candidaţilor; 
 • Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru 0 executarea schemelor şi a desenelor pot folosi şi creion negru;
  Pentru proba de la disciplina Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de asistenţi;
 • La proba de Limba română ş; I sau maternă, un răspuns completat în căsuţa de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuţă şi scrierea în dreapta căsuţei a literei asociate răspunsului considerat corect; 
 • La proba de Limba română şif sau maternă, un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opţiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X şi marcarea cu X a răspunsului considerat corect; 
 • La proba de Limba română şi/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, iar în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea propoziţiilor în frază; 
 • La  proba de Matemat;că, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al Ii-lea poate fi corectat prin  tăierea cu o linie orizontală şi încercuirea altui răspuns considerat corect; 
 • La figurile de la proba de Matematică sunt permise marcajele pe figură şi completarea figurilor cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastră; 
 • La proba de Matemat;că este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion negru sau stilou/  pix de culoare albastră) în spaţiul pus la dispoziţie pentru rezolvarea problemelor; 

CE MĂSURl SPECIFICE DE EGALIZARE A  ȘANSELOR AU FOST LUATE? 

 • Candidaţii care au depus cereri pentru adaptarea condiţiilor de examen, în baza prevederilor Procedurii nr. 1526/ DGIP / 12.03.2021 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare, beneficiază, după caz , de accesibilizarea subiectului de examen, de modalităţi specifice de redactare/ tehnoredactare a lucrării, precum şi de materiale - suport, în funcţie de tipul de deficienţă, conform aprobării Comisiei Judeţene de Organizare a Evaluării Naţionale; 
 • Absolvenţii învăţământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu pot finaliza/ participa la probele evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot susţine probele examenului în etapa specială, conform Calendarului de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021.Dacă aceştia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfăşurate în perioada 22-25 iunie 2021. 

ESTE PERMIS ACCESUL ÎN SALA DE EXAMEN CU OBIECTE PERSONALE ?

 • Se interzice candidaţilor să intre în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii  sau de comunicare; 
 • Se interzice candidaţilor să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/ centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop, nu sunt primiţi în examen; 
 • Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi la notarea cu 1 (unu) a lucrării elevului eliminate; 
 • Candidaţii diagnosticaţi cu diabet şi care au primit aprobarea Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale pentru monitorizarea valorilor glicemiei pe durata examenului, au acces în sala de examen cu telefonul mobil, glucometru/pompă de insulină, dacă nu există un alt sistem de monitorizare a nivelului glicemie; 
 • În cazul precizat anterior, telefonul va rămâne pe catedră, sub stricta supraveghere a unui profesor asistent, ce are obligaţia de a se asigura că acesta nu reprezintă mijloc de comunicare ce ar permite conectarea la internet/reţele de socializare, pentru a fi utilizat în rezolvarea subiectelor, efectuarea calculelor, comunicarea cu alte persoane; 
  • Candidaţilor menţionaţi li se vor permite, pe parcursul desfăşurării probelor de examen, verificarea  valorilor glicemiei, consumul de alimente şi, după caz, administrarea dozei de insulină. 

ESTE PERMISĂ COMUNICAREA ÎNTRE CANDIDATI PE PARCURSUL EXAMENULUI ? 

 •  Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea între candidaţi sau cu exteriorul. 
 • Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba în cauză. 
 •  Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

SE POT PREDA LUCRĂRILE ÎNAINTEA EXPIRĂRII TERMENULUI ALOCAT PENTRU EXAMEN? 

 • Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru  rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la începerea rezolvării subiectelor; 
 • Candidaţii NU părăsesc sala examen cu subiectele, având obligaţia sa predea broşura care conţine atât subiectele, cât şi rezolvarea acestora

REZULTATUL  CONTESTAȚIEI AFECTEAZĂ NOTA OBȚINUTĂ INIȚIAL ? 

 • Comunicarea rezultatelor obţinute la examen se face anonimizat, respectând Regulamentul general  privind protecţia datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia; 
 • Candidaţii care depun/transmit prin mijloace electronice contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă de faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere; 
 • În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia. 

SFATURI PENTRU ELEVI ÎN ZIUA EXAEMENULUI 

 • Asigură-te că ai la tine: actul de identitate, stilou/pix de culoare albastră, creion, gumă de şters, riglă, apă, şerveţele!
 • Canci primeşti broşura, citeşte subiectele pentru a te familiariza cu ele, apoi citeşte din nou, în întregime, TOATE subiectele şi foloseşte cel puţin 5 minute pentru a te obişnui cu cerinţele;
 • Identifică tipul de cerinţe specific fiecărui subiect şi concentrează-te să înţelegi cerinţa fiecărui subiect. Alege să începi cu subiectul pe care-l stăpâneşti cel mai bine şi fă-i acest uia, în minte sau  pe ciornă,  un plan schematic de rezolvare;
 • Repartizează pe ciornă timpul pentru fiecare subiect. Urmăreşte să te încadrezi în timpul pe care ţi l-ai propus, păstrând o rezervă de timp pentru a citi şi a corecta la final, dacă este cazul;
 • În situaţia în care constaţi că există riscul de a depăşi durata de timp alocată subiectului la care lucrezi, este preferabil să închei fraza şi să continui cu un alt subiect;
 • Rezervă un interval de 10-15 minute, la final, pentru citirea şi verificarea întregii lucrări.

 

ÎN ACEASTĂ ZI, FII CEA MAI BUNĂ VERSIUNE A TA!

MULT SUCCES!

 

Pin It